Health & Recovery

ADD COVER
Cover medical bills and get access to training equipment, performance coaches and more to come back even stronger after an accident.
Cover medical bills and get access to specialist services to recover faster.

uw fietsen

Cover your bikes and gear against theft, damage and third-party loss.
Cover your bikes and gear against theft, damage and third-party loss.
Add a bike
£
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Health & Recovery

ADD COVER
Cover medical bills and get access to training equipment, performance coaches and more to come back even stronger after an accident.
Cover medical bills and get access to specialist services to recover faster.

uw fietsen

Cover your bikes and gear against theft, damage and third-party loss.
Cover your bikes and gear against theft, damage and third-party loss.
Add a bike
£
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Health & Recovery

ADD COVER
Cover medical bills and get access to training equipment, performance coaches and more to come back even stronger after an accident.
Cover medical bills and get access to specialist services to recover faster.

uw fietsen

Cover your bikes and gear against theft, damage and third-party loss.
Cover your bikes and gear against theft, damage and third-party loss.
Add a bike
£
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden zijn bijgewerkt op 3 december 2020.

De website (laka.co) en web-app (app.laka.co) (samen de 'Sites') zijn auteursrechtelijk beschermd werk van Laka NL B.V. ('Bedrijf', 'ons', 'onze' en "wij"). Bepaalde functies van de sites kunnen onderworpen zijn aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels, die in verband met dergelijke functies op de sites zullen worden geplaatst. Zonder beperking tot de voorgaande zin, wordt uw inzending van informatie, inclusief persoonlijke informatie, via of in verband met de Sites beheerst door de voorwaarden van ons gegevensbeleid zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, beschikbaar via deze links: Databeleid en Privacybeleid.

Al deze aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels, inclusief ons databeleid en privacybeleid, zijn door middel van verwijzing opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden (deze "voorwaarden").

In deze voorwaarden worden de wettelijk bindende voorwaarden uiteengezet die van toepassing zijn op uw gebruik van de Sites. Door de Sites te bezoeken of te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden (namens uzelf of de entiteit die u vertegenwoordigt), en u verklaart en garandeert dat u het recht, de autoriteit en de capaciteit heeft om deze voorwaarden te accepteren(namens uzelf of de entiteit die u vertegenwoordigt). Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen van deze voorwaarden, mag u de sites niet bezoeken en / of gebruiken.

1. ACCOUNTS

AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT

Om bepaalde functies van de Sites te gebruiken, moet u zich registreren voor een account ("Account") en bepaalde informatie over uzelf verstrekken, zoals gevraagd in het registratieformulier. U verklaart en garandeert dat: (a) alle vereiste registratie-informatie die u indient waarheidsgetrouw en nauwkeurig is; (b) u behoudt de nauwkeurigheid van dergelijke informatie. U kunt uw account op elk moment en om welke reden dan ook verwijderen door de instructies op de sites te volgen. Het Bedrijf kan uw Account opschorten of beëindigen in overeenstemming met Sectie.

ACCOUNT VERANTWOORDELIJKHEDEN

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de inloggegevens van uw account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U stemt ermee in om het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik of vermoedelijk ongeoorloofd gebruik van uw Account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Het Bedrijf kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van bovenstaande vereisten.

2. TOEGANG TOT DE SITES

LICENTIES

Onder voorbehoud van deze voorwaarden verleent het Bedrijf u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie voor het gebruik van en toegang tot de Sites, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

BEPAALDE BEPERKINGEN

De rechten die u in deze Voorwaarden worden verleend, zijn onderhevig aan de volgende beperkingen: (a) u mag de Sites geen licentie geven, niet verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten of anderszins commercieel exploiteren, hetzij in hun geheel, hetzij in een deel of enige inhoud die op de Sites wordt weergegeven; (b) u mag geen enkel onderdeel van de Sites wijzigen, er afgeleide werken van maken, demonteren, reverse compileren of reverse engineeren; (c) u mag de Sites niet bezoeken om een ​​vergelijkbare of concurrerende website, product of dienst te bouwen; en (d) behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van de Sites worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook. Tenzij anders aangegeven, is elke toekomstige release, update of andere toevoeging aan functionaliteit of inhoud van de sites onderworpen aan deze voorwaarden. Alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen op de Sites (of op enige inhoud die op de Sites wordt weergegeven) moeten op alle kopieën daarvan worden behouden.

MODIFICATIE

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment de sites te wijzigen, op te schorten of te beëindigen (geheel of gedeeltelijk) met of zonder kennisgeving aan u. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Sites of enig deel daarvan

GEEN ONDERSTEUNING OF ONDERHOUD

U erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verplicht is om u ondersteuning of onderhoud te bieden in verband met de Sites.

EIGENDOM

Met uitzondering van gebruikersinhoud die u mogelijk verstrekt (hieronder gedefinieerd), erkent u dat alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, patenten, handelsmerken en handelsgeheimen, op de sites en de inhoud ervan eigendom zijn van het bedrijf of de leveranciers van het bedrijf. Noch deze Voorwaarden (noch uw toegang tot de Sites) dragen enige rechten, titels of belangen in of op dergelijke intellectuele eigendomsrechten aan u of enige derde over, met uitzondering van de beperkte toegangsrechten die uitdrukkelijk zijn uiteengezet in Sectie 2.1. Het bedrijf en zijn leveranciers behouden alle rechten voor die niet in deze voorwaarden worden verleend. Er worden geen impliciete licenties verleend onder deze voorwaarden.

3. GEBRUIKERSINHOUD

GEBRUIKERSINHOUD

"Gebruikersinhoud" betekent alle informatie en inhoud die een gebruiker verzendt naar, of gebruikt met, de Sites (bijv. Inhoud in het profiel van de gebruiker of berichten). U bent zelf verantwoordelijk voor uw gebruikersinhoud. U aanvaardt alle risico's die verband houden met het gebruik van uw gebruikersinhoud, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid ervan door anderen, of elke openbaarmaking van uw gebruikersinhoud die u of een derde persoonlijk identificeert. U verklaart en garandeert hierbij dat uw gebruikersinhoud niet in strijd is met ons beleid voor acceptabel gebruik (gedefinieerd in sectie 3). U mag niet vertegenwoordigen of impliceren tegenover anderen dat uw gebruikersinhoud op enigerlei wijze wordt geleverd, gesponsord of onderschreven door het bedrijf. Omdat u alleen verantwoordelijk bent voor uw gebruikersinhoud, kunt u zichzelf blootstellen aan aansprakelijkheid als uw gebruikersinhoud bijvoorbeeld in strijd is met het beleid voor acceptabel gebruik. Het Bedrijf is niet verplicht om een ​​back-up te maken van Gebruikersinhoud, en uw Gebruikersinhoud kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving van de Sites worden verwijderd. U bent als enige verantwoordelijk voor het maken en onderhouden van uw eigen reservekopieën van uw gebruikersinhoud als u dat wenst.

LICENTIE

U verleent hierbij (en u verklaart en garandeert dat u het recht hebt om dit te verlenen) aan het Bedrijf een onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije en volledig betaalde, wereldwijde licentie om te reproduceren, distribueren, publiekelijk tentoon te stellen en uit te voeren, afgeleide werken voor te bereiden van, op te nemen in andere werken, en anderszins uw Gebruikersinhoud te gebruiken en te exploiteren, en om een ​​sublicentiehouder van de voorgaande rechten te verlenen, uitsluitend om uw Gebruikersinhoud op de Sites op te nemen. U doet hierbij onherroepelijk afstand van (en stemt ermee in om afstand te doen) van alle claims en beweringen van morele rechten of toekenning met betrekking tot uw Gebruikersinhoud.

BELEID VOOR AANVAARDBAAR GEBRUIK

De volgende voorwaarden vormen ons “Beleid voor aanvaardbaar gebruik”:

  1. U stemt ermee in om de Sites niet te gebruiken voor het verzamelen, uploaden, verzenden, weergeven of distribueren van Gebruikersinhoud (i) die in strijd is met enig recht van derden, inclusief enig auteursrecht , handelsmerk, patent, handelsgeheim, moreel recht, privacyrecht, publiciteitsrecht of enig ander intellectueel eigendom of eigendomsrecht; (ii) die onwettig, intimiderend, beledigend, onrechtmatig, bedreigend, schadelijk, inbreukmakend op andermans privacy, vulgair, lasterlijk, vals, opzettelijk misleidend, lasterlijk, pornografisch, obsceen, overduidelijk aanstootgevend is, racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysiek bevordert schade van welke aard dan ook tegen een groep of individu of anderszins verwerpelijk is; (iii) die op enigerlei wijze schadelijk is voor minderjarigen; of (iv) die in strijd is met enige wet, regelgeving of verplichtingen of beperkingen opgelegd door een derde partij.
  2. Bovendien stemt u ermee in om: (i) geen computervirussen te uploaden, te verzenden of te verspreiden naar of via de Sites, wormen of enige software bedoeld om een ​​computersysteem of gegevens te beschadigen of te wijzigen; (ii) via de Sites ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van duplicatieve of ongevraagde berichten, commercieel of anderszins, te verzenden; (iii) de Sites gebruiken om zonder hun toestemming informatie of gegevens over andere gebruikers, inclusief e-mailadressen, te verzamelen, te verzamelen, te verzamelen of te verzamelen; (iv) het verstoren, verstoren of een onnodige belasting vormen voor servers of netwerken die zijn verbonden met de Sites, of de voorschriften, beleidslijnen of procedures van dergelijke netwerken schenden; (v) proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Sites (of tot andere computersystemen of netwerken die zijn verbonden met of samen met de Sites worden gebruikt), hetzij door middel van wachtwoordmining of op enige andere manier; (vi) het gebruik en genot van de Site door een andere gebruiker lastig vallen of verstoren; of (vi) software of geautomatiseerde agenten of scripts gebruiken om meerdere accounts op de Sites aan te maken, of om geautomatiseerde zoekopdrachten, verzoeken of vragen te genereren naar (of om gegevens van de Sites te verwijderen, te schrapen of te ontginnen) (op voorwaarde echter dat we verlenen onder voorwaarden aan de exploitanten van openbare zoekmachines herroepbare toestemming om spiders te gebruiken om materiaal van de sites te kopiëren met als enig doel en uitsluitend voor zover nodig voor het creëren van openbaar beschikbare doorzoekbare indices van het materiaal, maar niet voor caches of archieven van dergelijk materiaal , onderhevig aan de parameters uiteengezet in ons robots.txt-bestand).

HANDHAVING

We behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) om gebruikersinhoud te beoordelen en naar eigen goeddunken te onderzoeken en / of passende maatregelen tegen u te nemen als u het beleid voor acceptabel gebruik of enige andere bepaling van deze voorwaarden schendt of anderszins aansprakelijkheid creëert voor ons of een andere persoon. Een dergelijke actie kan het verwijderen of wijzigen van uw gebruikersinhoud omvatten, het beëindigen van uw account in overeenstemming met artikel 8 en / of u rapporteren aan wetshandhavingsinstanties.

FEEDBACK

Als u het Bedrijf feedback of suggesties geeft met betrekking tot de Sites ("Feedback"), wijst u hierbij alle rechten op dergelijke Feedback aan het Bedrijf toe en gaat u ermee akkoord dat het Bedrijf het recht heeft om dergelijke Feedback en gerelateerde informatie op welke manier dan ook te gebruiken en volledig te exploiteren. passend acht. Het bedrijf behandelt alle feedback die u aan het bedrijf geeft als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. U stemt ermee in dat u aan het Bedrijf geen informatie of ideeën zult verstrekken die u als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk beschermd beschouwt.

4. VRIJWARING

U stemt ermee in het Bedrijf (en zijn functionarissen, werknemers en agenten), inclusief kosten en advocatenhonoraria, te vrijwaren van enige claim of eis van een derde partij vanwege of voortvloeiend uit (a) uw gebruik van de Sites, (b ) uw schending van deze voorwaarden, (c) uw schending van toepasselijke wet- of regelgeving of (d) uw gebruikersinhoud. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke kwestie waarvoor u ons moet vrijwaren, en u gaat ermee akkoord mee te werken aan onze verdediging van deze claims. U stemt ermee in om geen enkele kwestie te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Het Bedrijf zal redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure zodra het zich hiervan bewust wordt.

5. LINKS & ADVERTENTIES VAN DERDEN; ANDERE GEBRUIKERS

LINKS & ADVERTENTIES VAN DERDEN

De Sites kunnen links bevatten naar websites en diensten van derden en / of advertenties voor derden weergeven (gezamenlijk "Links en advertenties van derden"). Dergelijke links en advertenties van derden vallen niet onder de controle van het bedrijf en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige links en advertenties van derden. Het bedrijf biedt alleen toegang tot deze links en advertenties van derden voor uw gemak en beoordeelt, keurt, controleert, onderschrijft, garandeert of doet geen uitspraken met betrekking tot links en advertenties van derden. U gebruikt alle links en advertenties van derden op eigen risico, en u dient daarbij de nodige voorzichtigheid en discretie te betrachten. Wanneer u op een van de links en advertenties van derden klikt, zijn de toepasselijke voorwaarden en het beleid van de derde partij van toepassing, inclusief de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken van de derde partij. U dient al het onderzoek te doen dat u nodig of gepast acht voordat u doorgaat met een transactie in verband met dergelijke links en advertenties van derden.

ANDERE GEBRUIKERS

Elke gebruiker van de Site is als enige verantwoordelijk voor zijn eigen gebruikersinhoud. Omdat we geen controle hebben over de gebruikersinhoud, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige gebruikersinhoud, of deze nu door u of door anderen wordt verstrekt. We geven geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit, geschiktheid of kwaliteit van gebruikersinhoud. Uw interacties met andere gebruikers van de Site zijn uitsluitend tussen u en dergelijke gebruikers. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die is opgelopen als gevolg van dergelijke interacties. Als er een geschil is tussen u en een gebruiker van de Site, zijn we niet verplicht om betrokken te raken.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, ontslaat u hierbij het Bedrijf (en onze functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden) hierbij en ontslaat u voor altijd van, en hierbij afstand doen van en afstand doen van elk verleden, huidig ​​en toekomstig geschil, claim, controverse, eis, recht, verplichting, aansprakelijkheid, actie en oorzaak van elke soort en aard, die is ontstaan ​​of direct of indirect voortvloeit uit, of die direct of indirect verband houdt met de Sites (inclusief alle interacties met, of handelen of nalaten van, andere Site-gebruikers of enige Links & Advertenties van derden).

6. DISCLAIMERS

De sites worden aangeboden op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" -basis, en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen het bedrijf (en onze leveranciers) uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet. , of wettelijk, inclusief alle garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, rustig genot, nauwkeurigheid of niet-inbreuk. Wij (en onze leveranciers) geven geen garantie dat de Sites aan uw vereisten zullen voldoen, ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos beschikbaar zullen zijn, of nauwkeurig, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke code, volledig , legaal of veilig.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, en onder voorbehoud van de laatste paragraaf in deze sectie 7, zal het Bedrijf (of onze leveranciers) in geen geval aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige gederfde winst, verloren gegevens, kosten. van de aanschaf van vervangende producten, of enige indirecte, gevolg-, voorbeeldige, incidentele, speciale of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of uw gebruik van, of het onvermogen om de Sites te gebruiken, zelfs als het Bedrijf op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Toegang tot en gebruik van de Sites is naar eigen inzicht en risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor enige schade aan uw apparaat of computersysteem, of verlies van gegevens als gevolg daarvan. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, en onder voorbehoud naar de laatste alinea van deze sectie 7, is onze aansprakelijkheid jegens u voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden (om welke oorzaak dan ook en ongeacht de vorm van de actie), te allen tijde beperkt tot een maximum van vijftig euro (EUR 50). Het bestaan ​​van meer dan één claim zal deze limiet niet vergroten. U stemt ermee in dat onze leveranciers geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden. De uitsluitingen in deze Sectie 7 zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, maar het Bedrijf sluit geen aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet mag worden uitgesloten.

8. DUUR EN BEËINDIGING

Onder voorbehoud van deze sectie, blijven deze voorwaarden volledig van kracht terwijl u de sites gebruikt. We kunnen uw rechten om de Sites (inclusief uw Account) te gebruiken op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen, inclusief voor elk gebruik van de Sites in strijd met deze Voorwaarden. Bij beëindiging van uw rechten onder deze voorwaarden, worden uw account en het recht op toegang tot en gebruik van de sites onmiddellijk beëindigd. U begrijpt dat elke beëindiging van uw account kan leiden tot het verwijderen van uw gebruikersinhoud die aan uw account is gekoppeld uit onze live databases. Het bedrijf is op geen enkele manier aansprakelijk jegens u voor enige beëindiging van uw rechten onder deze voorwaarden, inclusief voor beëindiging van uw account of verwijdering van uw gebruikersinhoud. Zelfs nadat uw rechten onder deze voorwaarden zijn beëindigd, blijven de volgende bepalingen van deze voorwaarden van kracht: artikelen 2 tot en met 2.5 en artikelen 3 tot 9.

9. ALGEMEEN

AANPASSINGEN

Deze voorwaarden kunnen af ​​en toe worden herzien en als we substantiële wijzigingen aanbrengen, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u ons hebt opgegeven (indien van toepassing), en / of door een opvallende kennisgeving te plaatsen. van de wijzigingen op onze sites. U bent ervoor verantwoordelijk ons ​​uw meest actuele e-mailadres te verstrekken. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt niet geldig is, of om welke reden dan ook niet in staat is om u de hierboven beschreven kennisgeving te bezorgen, zal onze verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving niettemin een effectieve kennisgeving vormen. van de wijzigingen beschreven in de kennisgeving. Eventuele wijzigingen in deze voorwaarden worden van kracht op de eerste dertig (30) kalenderdagen volgend op onze verzending van een e-mailbericht naar u (indien van toepassing) of dertig (30) kalenderdagen na onze publicatie van de kennisgeving van de wijzigingen op onze website. Sites. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van onze sites. Als u onze sites blijft gebruiken na kennisgeving van dergelijke wijzigingen, geeft u aan dat u dergelijke wijzigingen erkent en ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

De communicatie tussen u en het bedrijf maakt gebruik van elektronische middelen, of u nu de sites gebruikt of ons e-mails stuurt, of dat het bedrijf kennisgevingen op de sites plaatst of met u communiceert via e-mail. Voor contractuele doeleinden stemt u (a) ermee in om berichten van het Bedrijf in elektronische vorm te ontvangen; en (b) gaat ermee akkoord dat alle voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die het Bedrijf u elektronisch verstrekt, voldoen aan alle wettelijke vereisten waaraan dergelijke communicatie zou voldoen als deze op papier zou zijn geschreven.

VOLLEDIGE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de sites.

VERKLARING VAN AFSTAND

Een verklaring van afstand door het bedrijf van enig recht of rechtsmiddel onder deze voorwaarden is alleen van kracht indien deze schriftelijk is opgesteld en uitgevoerd door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van het bedrijf en is alleen van toepassing op de omstandigheden waarvoor het is gegeven. Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of rechtsmiddel onder deze Voorwaarden zal niet werken als een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel, noch zal het een toekomstige uitoefening of handhaving van een dergelijk recht of rechtsmiddel verhinderen. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel of andere rechten of rechtsmiddelen uitsluiten of beperken.

TITELS EN INTERPRETATIE

De sectietitels in deze Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele gevolgen. Het woord "inclusief" betekent "inclusief zonder beperking".

SCHEIDBAARHEID

Als een bepaling van deze Voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de andere bepalingen van deze Voorwaarden onaangetast en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling als gewijzigd beschouwd, zodat deze maximaal geldig en afdwingbaar is. wettelijk toegestaan.

RELATIE TUSSEN JOU EN ONS

U bevestigt dat u voor uzelf handelt en niet voor het voordeel van een andere persoon. Uw relatie met het bedrijf is die van een onafhankelijke contractant, en geen van de partijen is een agent of partner van de ander.

TOEWIJZING

Deze voorwaarden, en uw rechten en verplichtingen hierin, mogen niet door u worden toegewezen, uitbesteed, gedelegeerd of anderszins worden overgedragen zonder die van het bedrijf. voorafgaande schriftelijke toestemming, en elke poging tot overdracht, onderaanneming, delegatie of overdracht in strijd met het voorgaande, is nietig. Het bedrijf kan deze voorwaarden vrijelijk toewijzen. De voorwaarden die in deze voorwaarden worden uiteengezet, zijn bindend voor rechtverkrijgenden.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden en elk geschil of elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met het onderwerp of de vorming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Nederland. U stemt ermee in dat de rechtbank van Nederland de exclusieve jurisdictie heeft om geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met het onderwerp of de totstandkoming (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) van deze voorwaarden te beslechten.

COPYRIGHT/TRADEMARK INFORMATIE

Copyright © 2020 Laka NL B.V. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, logo's en servicemerken ("Merken") die op de Sites worden weergegeven, zijn ons eigendom of het eigendom van andere derde partijen. Het is u niet toegestaan deze Merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van een dergelijke derde partij die mogelijk eigenaar is van de Merken.

CONTACTGEGEVENS

Als u schriftelijk contact met ons wilt opnemen of als deze voorwaarden vereisen dat u ons schriftelijk op de hoogte stelt, neem dan contact met ons op via:
Laka NL B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam
Email: klantenservice@laka.co